Statut Fundacji

Statut Fundacji Szprychówka

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Szprychówka, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 t.j. z późniejszymi zmianami, w dalszej części Statutu: ustawa o fundacjach), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 t.j. z późniejszymi zmianami, w dalszej części Statutu: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Alinę Kilian i Marka Kiliana zwanych dalej Fundatorami aktem notarialnym z dnia 11.05.2020, sporządzonym przez notariusza Izabella Potejko – w Kancelarii Notarialnej w Libiążu, ul.Paderewskiego 4/4, repertorium A Nr 2289/2020

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw turystyki.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 • działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
 • pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym lub ubóstwem,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138),
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • 23) działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
 • działania na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działania na rzecz rewitalizacji,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1- 34 powyżej.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 2. działalność kawiarenki naprawczej oraz warsztatu rowerowego,
 3. organizowanie warsztatów rowerowych z zakresu mechaniki i prostych napraw,
 4. aktywizację osób wykluczonych, w tym społecznie, zawodowo lub zagrożonych ubóstwem poprzez organizacje miejsc pracy,
 5. organizację wydarzeń rowerowych,
 6. konsultację projektów komunikacji rowerowej w mieście,
 7. promowanie kolarstwa wśród kobiet,
 8. promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami związanymi ze sportem,
 9. współpracę z władzami samorządowymi w zakresie promocji sportu,
 10. wspieranie aktywności ruchowej studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży oraz wspieranie inicjatyw wyżej wymienionych grup,
 11. pozyskiwanie dotacji, w tym pochodzących ze środków UE na kursy i szkolenia,
 12. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 13. działania aktywizujące, również zawodowo, osoby ze środowisk o niekorzystnej sytuacji i mniejszych szansach np. ze względu na niepełnosprawność, trudności w szkole, przeszkody natury ekonomicznej,
 14. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju sportu,
 15. współpracę z ośrodkami zagranicznymi i wymianę informacji o aktywności sportowej,
 16. promowanie świadomości międzykulturowej,
 17. wspieranie rozwoju umiejętności manualnych związanych z mechaniką,
 18. działalność wydawniczą.
 1. Cele z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej realizowane są w szczególności przez zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, wykluczeniem zawodowym.
 1. Pomoc społeczna realizowana przez Fundację będzie mieć na celu w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zakres i zasady realizowania przez Fundację celu statutowego w postaci pomocy społecznej regulować mogą regulaminy przyjęte przez Zarząd Fundacji.
 1. Działania wskazane w § 7 Statutu Fundacja może prowadzić jako działalność statutową nieodpłatną lub odpłatną.
 1. Przedmiot prowadzonej działalności statutowej odpłatnej Fundacji oraz działalności gospodarczej nie mogą się pokrywać.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

 1. Majątek Fundacji może pochodzić z:

darowizn, spadków, zapisów,

 • dotacji i subwencji osób prawnych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • odsetek bankowych,
 • dochodów z działalności gospodarczej.
 • Całość nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskiwana przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 • Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
 • Nadwyżki przychodów nad kosztami nie może być dzielona pomiędzy pracowników, inne osoby zatrudnione, kadrę zarządzającą, czy Fundatorów. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja, z poszanowaniem wymogów określonych przepisami prawa, w tym ustawy o fundacjach.

§ 10

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą swoje funkcje pełnić w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne lub wyłącznie na podstawie powołania.
 2. Członkowie Zarządu mogą zawierać z Fundacją umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne dotyczące zadań innych niż zadania związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą zawierać z Fundacją wszelkie umowy dopuszczalne w świetle przepisów prawa.
 4. Przy czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, przy czynnościach prawnych dotyczących członka Zarządu, w sporze z członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje jednoosobowo inny członek Zarządu.
 5. Sprawy związane z zatrudnieniem danego członka Zarządu, w tym wszelkie sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy związane z wynagradzaniem i ustaleniem pozostałych warunków zatrudnienia, należą do kompetencji pozostałych członków Zarządu.
 6. Ust. 5 powyżej ma odpowiednie zastosowanie do ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu pełniącego swoją funkcję wyłącznie w oparciu o powołanie (w przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu wynagrodzenia).
 7. Postanowienia powyższe mają zastosowanie w przypadku, gdy w Fundacji funkcjonuje Zarząd wieloosobowy.

§ 11

Zabronione jest:

 • udzielenie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów, pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 • dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W przypadku, gdy przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewidywać będą kwotę niższą niż wskazana powyżej, której osiągnięcie skutkować będzie uznaniem fundacji za instytucje obowiązane, zakaz przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce dotyczyć będzie tej niższej kwoty.

§ 13

Wynagrodzenie pracowników, innych osób zatrudnionych, wynagrodzenia kadry zarządzającej ograniczone jest limitem, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 14

 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Działalność gospodarcza

§ 15

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007:
 4. 1) 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
 5. 2) 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
 6. 3) 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
 7. 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich,
 8. 5) 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
 9. 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich,
 10. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 11. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 12. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 13. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 14. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 15. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 16. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 17. 14) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
 18. 15) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 19. 16) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
 20. 17) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 21. 18) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 22. 19) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 23. 20) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
 24. 21) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 25. 22) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
 26. 23) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
 27. 24) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 28. 25) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
 29. 26) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 30. 27) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 31. 28) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 32. 29) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 33. 30) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 34. 31) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 35. 32) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 36. 33) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 37. 34) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 38. 35) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 39. 36) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 40. 37) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 41. 38) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 42. 39) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
 43. 93.12.Z Działalność klubów sportowych,
 44. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 45. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 46. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 47. 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
 1. W przypadku, gdy podjęcie lub prowadzenie określonej działalności wymagać będzie uzyskania zezwolenia, uzależnione będzie od istnienia innych aktów administracyjnych lub uzależnione będzie od spełnienia innych wymogów, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia, pod warunkiem zaistnienia wymaganego aktu administracyjnego lub po spełnieniu stosownych wymogów.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 16

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz – w zależności od liczby członków Zarządu – również Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu, powoływanych i odwoływanych jednomyślną uchwałą Fundatorów.
 2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje przez czas nieokreślony.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Skład pierwszego Zarządu wskazują na czas nieokreślony Fundatorzy jednomyślną uchwałą. Fundatorzy mogą wskazać siebie (jednego z Fundatorów lub obu Fundatorów) jako członków Zarządu (powołać siebie na stanowiska Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu).
 5. Fundator może zrezygnować z członkostwa w Zarządzie i powołać na swoje miejsce nową osobę.
 6. Członkowie Zarządu sprawują swoją funkcję do momentu ich odwołania, śmierci albo złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu, a w przypadku Zarządu jednoosobowego na ręce Fundatora.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy lub w przypadku zaistnienia potrzeby zwołania posiedzenia Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu określające co najmniej termin i miejsce posiedzenia dokonywane jest w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na podane przez członków Zarządu adresy poczty elektronicznej, lub osobiście, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku osobistego przekazania zawiadomienia, członek Zarządu potwierdza na kopii pisma doręczenie zawiadomienia.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni, żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia ani co do spraw objętych porządkiem obrad.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20

 1. Fundacja jest zarządzana na zasadach demokratycznych, co oznacza, że Zarząd Fundacji ma obowiązek przynajmniej raz w roku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne z pracownikami Fundacji informując o działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
 2. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają dyskusji na zebraniu Zarządu. Zarząd jest zobowiązany przedstawić pracownikom pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.
 3. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 oraz przeprowadzenia konsultacji z pracownikami określa regulamin przyjęty przez Fundatorów.
 4. Postanowienia ust. 1-3 niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku, gdy stan zatrudnienia w Fundacji będzie nie mniejszy niż 3 pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, umowy o prace nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności Fundacji.

§ 21

W Fundacji mogą zostać wdrożone uchwałą Zarządu dodatkowe procedury realizujące zasadę partycypacji osób zatrudnionych w zarządzaniu.

§ 22

 1. 1. Zarząd może podjąć uchwałę o powołaniu ciała konsultacyjno-opiniodawczego zwanego dalej „Radą” złożonego z przedstawicieli osób zatrudnionych. W przypadku jej powołania, Zarząd może odstąpić od przeprowadzania konsultacji, o których mowa w § 20 powyżej.
 1. 2. Do zakresu kompetencji Rady należy w szczególności:
 • wydawanie opinii nt. strategii działalności Fundacji jako przedsiębiorstwa społecznego, sytuacji ekonomicznej i planowanych w tym zakresie kierunkach zmian, organizacji pracy i planowanych w tym zakresie kierunkach zmian, planowanych działań w zakresie integracji społecznej i zawodowej oraz planowanych działań na rzecz lokalnej społeczności,
 • wyrażanie opinii w innych sprawach przekazanych do zaopiniowania przez Zarząd.
 1. W skład Rady wchodzi od 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd spośród osób zatrudnionych (wykonujących pracę na podstawie umów o pracę, umów o pracę nakładczą lub umów cywilnoprawnych). O liczbie członków Rady decyduje uchwałą Zarząd, w granicach wskazanych w zdaniu 1 powyżej.
 1. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek: śmierci, rezygnacji z członkostwa w Radzie, odwołania przez Zarząd, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, na podstawie której członek Rady świadczył pracę na rzecz Fundacji, podjęcia przez Zarząd decyzji o likwidacji Rady.
 1. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w Radzie.
 1. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 1. Szczegółowe zasady działania Rady, w tym dotyczące organizacji spotkań Rady, określa regulamin przyjęty przez Zarząd.
 1. Zarząd może podjąć decyzję o likwidacji Rady. Wówczas zastosowanie mają zasady określone w § 20 Statutu.

Sposób reprezentacji

§ 23

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek reprezentuje Fundację samodzielnie.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego:
 3. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu uprawnieni są do jednoosobowej reprezentacji Fundacji,
 4. Członek Zarządu nie będący Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu reprezentuje Fundację działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje się w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu Fundacji.

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra sprawującego nadzór nad Fundacją.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 26

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.
 2. Statut Fundacji może być zmieniany w toku działalności Fundacji. Zmiana Statutu może dotyczyć również zmian celów Fundacji określonych w Statucie lub w akcie fundacyjnym.

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślną uchwałą wszystkich członków Zarządu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.